افتخار ما

زمانی که صحبت از حقوق حیوانات میشود بهتر است رک صحبت کنیم.

35

چرا حمایت از حیوانات ؟

حیوانات دوستان ما هستند وما دوستانمان را نمیخوریم .

34

Go Vegan

این من نیستم ، این آگاهی شماست.

32-2

795 میلیون نفر گرسنه هستند ، اما ما به 56 بیلیون حیوان در مزرعه غذا میدهیم .

30-2

.....

36

تشکر مخصوص  از شرکت های حامی حقوق حیوانات

brands