دکورآسان

فعالیت در زمینه نوآوری محصولات جدید ثبت شده به نام دکورآسان –
فعالیت در زمینه طراحی تنها اپلیکیشن پیشرفته واقعیت مجازی در جهان –
فعالیت در زمینه حمایت از حیوانات و خرس ایرانی wojtek