انواع باکس ها

باکس های ترکیبی دو تایی – باکس سه تایی بزرگ و کوچک – باکس کندویی و ترکیبی کنجی